Algemene Voorwaarden House of Performance

ALGEMENE VOORWAARDEN House of performance

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door House of Performance (hierna te noemen: “HofP”) gedane aanbiedingen en op door HofP gesloten overeenkomsten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht of deze uit een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst voortvloeien.

1.2       Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.3       Indien partijen in de overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang.

1.4       De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1       In alle aanbiedingen van HofP wordt een termijn van aanvaarding vermeld. Mocht deze termijn in een aanbieding ontbreken, dan geldt voor de termijn van aanvaarding een termijn van 30 dagen.

2.2       De aanbiedingen van HofP zijn niet vrijblijvend, tenzij deze vrijblijvendheid expliciet in de aanbieding is vermeld.

 

Artikel 3 Levering diensten / uitvoering van de overeenkomst

3.1       HofP zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd.

3.2       Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij partijen dit expliciet (met ook het gebruik van de woorden “fatale termijn”) anders zijn overeengekomen. Bij een dreigende overschrijding van een uitvoeringstermijn zal HofP dit aan de Opdrachtgever melden in het voortgangsoverleg en in overleg met Opdrachtgever eventueel een nieuwe termijn overeenkomen.

3.3       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HofP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Over deze inzet van derden zal Opdrachtgever tevoren worden geïnformeerd. Voor de werkzaamheden van deze derden is HofP als “hoofdaannemer” aansprakelijk.

3.4       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HofP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HofP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HofP zijn verstrekt, heeft HofP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5       HofP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HofP is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HofP kenbaar behoorde te zijn.

3.6       Indien door HofP of door HofP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

3.7       Opdrachtgever wordt geacht tegenover de medewerkers van HofP of door HofP ingeschakelde derden de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbo-wet na te komen.

3.8       Opdrachtgever vrijwaart HofP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan HofP toerekenbaar is.

3.9       Opdrachtgever vrijwaart HofP voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door HofP worden gebruikt.

 

Artikel 4 Wijziging overeenkomst / Meerwerk

4.1       Op verzoek van een partij zullen partijen in overleg treden als er bepaalde omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren en/of bij de uitvoering blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2       Voordat een overeenkomst in overleg wordt gewijzigd, zal HofP aangeven of bij deze wijziging meerkosten verbonden zijn. Indien aan een wijziging van de overeenkomst meerkosten verbonden zijn komen deze meerkosten voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de verbonden meerkosten te wijten zijn aan HofP.

4.3       HofP verricht uitsluitend meerwerk indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, wordt meerwerk verricht op basis van nacalculatie. HofP zal niet met meerwerk aanvangen indien dit nog niet is overeengekomen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1       Indien HofP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

5.2       Alle werkzaamheden worden door HofP naar beste vermogen verricht. Uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor HofP een inspanningsverplichting voort, tenzij in de overeenkomst expliciet is vastgelegd dat er sprake is van een  resultaats- verplichting.

5.3       De totale aansprakelijkheid van HofP zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan niet meer dan het bedrag verschuldigd door Opdrachtgever (exclusief BTW) gedurende 6 maanden voorafgaande aan de maand waarin de schade zich heeft voorgedaan  met een maximum van Euro 100.000,- (honderdduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van HofP voor alle gebeurtenissen tezamen in 1 jaar zal maximaal Euro 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro) bedragen.

5.4       De totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan 5.000.000,- (vijf miljoen euro) per gebeurtenis.

5.5       HofP heeft zich ter zake van de in de artikelen 5.3 en 5.4 genoemde schade middels een beroeps- en bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering afdoende verzekerd. HofP zal niet verder aansprakelijk zijn dan de in artikel 5.3 en 5.4 genoemde bedragen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.6       HofP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

5.7       De aansprakelijkheid van HofP ontstaat slechts indien Opdrachtgever HofP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ook HofP na die redelijke termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort  is blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HofP adequaat kan reageren.

 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid / Verleende diensten

6.1       HofP zal strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie welke hem bekend is van Opdrachtgever. Hieronder wordt mede verstaan vertrouwelijkheid ten aanzien van (financiële) gegevens over de organisatie, de werking van apparatuur, bestanden en programmatuur.

6.2       Vertrouwelijke informatie en gegevensdragers welke door Opdrachtgever aan HofP ter beschikking zijn gesteld, zal HofP niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Met “derden” wordt hier niet bedoeld de derden die in het kader van art. 3.3 door HofP worden ingeschakeld om voor Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

6.3       Vertrouwelijke informatie hoeft niet door HofP geheim gehouden te worden indien:

  1. a) Opdrachtgever hiervoor HofP toestemming heeft gegeven;
  2. b) indien de wet, de rechtelijke macht of een autoriteit HofP hiertoe juridisch dwingt;
  3. c) indien de vertrouwelijke informatie reeds in bezit is van HofP voordat Opdrachtgever deze vertrouwelijke informatie aan HofP ter beschikking heeft gesteld;
  4. d) vertrouwelijke informatie reeds door een derde publiekelijk is gemaakt.

6.4       HofP zal haar personeel en/of de door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

6.5       Opdrachtgever is verplicht vooraf schriftelijke toestemming van HofP te vragen en te verkrijgen voor publicaties in woord of (elektronisch) geschrift, die de belangen van HofP op enigerlei wijze kunnen raken.

6.6       Tenzij anders overeengekomen zijn de werkzaamheden voor Opdrachtgever niet exclusief. Dit houdt in dat het HofP vrijstaat dezelfde of soortgelijke werkzaamheden te verrichten voor andere opdrachtgevers voor zover dit in overeenstemming is met de door HofP in acht te nemen vertrouwelijkheid jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1       Alle intellectuele eigendomsrechten, welke – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de diensten van HofP kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend berusten bij HofP, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen.

7.2       Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft Opdrachtgever een gebruiksrecht op de door HofP geproduceerde werken (zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, toepassingen, onderzoeksresultaten, adviezen e.d.), ongeacht de vorm die ze hebben. Dit gebruiksrecht is beperkt tot Opdrachtgever en rechtstreeks met Opdrachtgever gelieerde organisaties. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om dit gebruiksrecht, tegen betaling of op welke wijze dan ook af te staan aan enige derde, en/of de door HofP geproduceerde werken te vermenigvuldigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande toestemming van HofP.

7.3       HofP vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder inbegrepen.

 

 

Artikel 8 Vergoedingen

8.1       In de overeenkomst is een overzicht opgenomen van alle kosten die Opdrachtgever aan HofP dient te vergoeden. Deze kosten kunnen betreffen de inzet van één of meerdere consultants en overige kosten zoals materiaalkosten, drukwerk en het inzetten van externe sprekers. Indien de hoogte van deze overige kosten ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. bij het sluiten van de overeenkomst nog niet exact waren vast te stellen, zal dit in overleg met de Opdrachtgever alsnog gebeuren.

8.2       Bij een samengestelde overeenkomst is HofP niet verplicht tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs indien Opdrachtgever niet alle overige onderdelen afneemt. Indien tussen partijen wordt overeengekomen dat Opdrachtgever niet alle onderdelen behoeft af te nemen, zal de vergoeding voor de onderdelen die wel worden afgenomen in onderling overleg worden bepaald.

8.3       Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

8.4       Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, is HofP gerechtigd eenmaal per jaar haar tarieven te wijzigen. Deze wijziging zal niet meer bedragen dan de stijging van de Loonkostenindex voor Financiële en Zakelijke Dienstverlening categorie 65-74 inclusief de bijzondere beloningen, als gehanteerd door het CBS.

 

Artikel 9 Betaling

9.1       De betalingstermijnen zijn in de overeenkomst vastgelegd. Indien deze niet zijn vastgelegd in de overeenkomst dan geldt dat voor kleine projecten (korter dan 1 maand) de vergoeding in 1 keer achteraf wordt gefactureerd, voor de overige projecten is de betalingstermijn maandelijks achteraf op basis van werkelijk besteedde uren of een overeengekomen vast bedrag (bijvoorbeeld een percentage van het totaalbedrag).

9.2       De Opdrachtgever zal de overeengekomen vergoeding aan HofP betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wanneer de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling, is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer de Opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van HofP, waarbij alsnog de mogelijkheid wordt geboden binnen 5 werkdagen te betalen, in gebreke blijft met de betaling van het factuurbedrag is HofP gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de Opdrachtgever behalve het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente en behalve eventuele door HofP gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ook aan HofP een schadevergoeding verschuldigd wegens toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1      HofP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst HofP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

10.2      Voorts is HofP bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HofP op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HofP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de overeenkomst.

10.4      Bij ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor HofP voortvloeit. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan de gederfde winst van HofP.

 

Artikel 11 Klachten

11.1      Klachten over de verrichte werkzaamheden door HofP of de door haar ingezette derden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HofP. In de klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming opgenomen te worden, zodat HofP in staat is adequaat te reageren.

11.2      Indien een klacht gegrond is, zal HofP de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3      Tenzij het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal HofP slechts door Opdrachtgever aansprakelijk gesteld kunnen worden na een deugdelijke ingebrekestelling. Voor deze aansprakelijkheid  wordt verwezen naar hetgeen bepaald is in art. 5.

 

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1      Indien HofP aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 10 werkdagen na het einde van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan HofP, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

12.2      Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft om aan de in art. 12.1 vastgelegde verplichting te voldoen, heeft HofP het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 13  Dataprotectie / Virussen

13.1      HofP verplicht zich om passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever en (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. HofP verplicht zich erop toe te zien dat deze maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

13.2      Partijen streven ernaar dat uitgewisselde informatiedragers, elektronische bestanden of software die in het kader van de overeenkomst overhandigd kunnen worden, vrij zijn van virussen ed. en defecten. In dit kader zullen partijen o.m. gebruik maken van gangbare antivirus software.

Artikel 14 Privacy

14.1      HofP zal alle wet- en regelgeving nakomen ter bescherming van de privacy van betrokkenen. In dit kader kan o.m. gedacht worden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen : “AVG”) die de privacy van natuurlijke personen beschermt.

14.2      HofP heeft in het kader van de AVG een zgn. Privacy Verklaring opgesteld. HofP zal zich houden aan de verplichtingen die in de verklaring staan. Deze Privacy Verklaring is opgenomen op de website van HofP en in het bijgevoegde Addendum.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de benodigde bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

15.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor die partij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HofP of in het bedrijf van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.

15.3      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Bij deze ontbinding behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en zijn partijen over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden.

15.4      Voor zover HofP ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HofP gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Surséance / Faillissement

16.1     Iedere Partij heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

16.2      Kennisgeving van de ontbinding, zoals bedoeld in art. 16.1, dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 17 Redelijkheid en billijkheid

In alle gevallen waarin de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden niet voorziet, zal door partijen in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid worden gehandeld.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

18.2      Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt bij aangetekend schrijven. In dit schrijven dient opgenomen te worden wat het onderwerp van het geschil is.

18.3      Alle geschillen tussen HofP en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Utrecht.

 

Indien door HofP met name genoemde personen ter beschikking worden gesteld, gelden de volgende

aanvullende voorwaarden:

 

Artikel 19 Aard van de Overeenkomst

19.1      Partijen contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, tenzij Partijen in een specifiek geval anders overeenkomen.

19.2      Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van art. 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW

19.3      Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om de toepasselijkheid van een zgn. fictieve dienstbetrekking te voorkomen.

 

Artikel 20 Uitvoering van de opdracht

20.1      Diegenen die ter beschikking zijn gesteld (hierna te noemen: “Ingeleenden”), kunnen te allen tijde overleg plegen met hun collega’s van HofP.

20.2      Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden, zullen de Ingeleenden zich richten naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

20.3     Opdrachtgever verstrekt de Ingeleenden tijdig alle bevoegdheden die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

20.4      Indien voor de uitvoering voor de werkzaamheden aan de Ingeleenden niet de benodigde bevoegdheden worden gegeven, heeft HofP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 21 Beëindiging van de overeenkomst

21.1      Tenzij anders is overeengekomen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

21.2      Opdrachtgever zal HofP vergoeden voor alle diensten verricht tot aan de datum van beëindiging en voor alle kosten die HofP heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 22 Vervanging

22.1      Het staat HofP vrij de Ingeleenden te vervangen. HofP meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de werkzaamheden gaan uitvoeren. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties.

22.2      Partijen zullen, voorafgaand aan het aanvaarden van de opdracht, samen de in art. 22. 1 bedoelde kwalificaties formuleren waaraan een eventuele vervanger moet voldoen.

 

ADDENDUM:     PRIVACY VERKLARING