Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door House of Performance (hierna te noemen: “HofP”) gedane aanbiedingen en op door HofP gesloten overeenkomsten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, ongeacht of deze uit een schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst voortvloeien.

1.2 Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Indien partijen in de overeenkomst bepalingen opnemen die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de overeenkomst voorrang.

1.4 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 In alle aanbiedingen van HofP wordt een termijn van aanvaarding vermeld. Mocht deze termijn in een aanbieding ontbreken, dan geldt voor de termijn van aanvaarding een termijn van 30 dagen.

2.2 De aanbiedingen van HofP zijn niet vrijblijvend, tenzij deze vrijblijvendheid expliciet in de aanbieding is vermeld.

Artikel 3 Levering diensten / uitvoering van de overeenkomst

3.1 HofP zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd.

3.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij partijen dit expliciet (met ook het gebruik van de woorden “fatale termijn”) anders zijn overeengekomen. Bij een dreigende overschrijding van een uitvoeringstermijn zal HofP dit aan de Opdrachtgever melden in het voortgangsoverleg en in overleg met Opdrachtgever eventueel een nieuwe termijn overeenkomen.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HofP het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Over deze inzet van derden zal Opdrachtgever tevoren worden geïnformeerd. Voor de werkzaamheden van deze derden is HofP als “hoofdaannemer” aansprakelijk.

3.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HofP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HofP worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HofP zijn verstrekt, heeft HofP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 HofP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HofP is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HofP kenbaar behoorde te zijn.

3.6 Indien door HofP of door HofP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

3.7 Opdrachtgever wordt geacht tegenover de medewerkers van HofP of door HofP ingeschakelde derden de verplichtingen voortvloeiend uit de Arbo-wet na te komen.

3.8 Opdrachtgever vrijwaart HofP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan HofP toerekenbaar is.

3.9 Opdrachtgever vrijwaart HofP voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door HofP worden gebruikt.

Jouw
transformatie­partner in...

Niet gevonden wat je zocht? Misschien is dit wat voor jou:

Wil jij ook samen impact maken?

Plan een belafspraak in met onze consultants om vrijblijvend te sparren.

LinkedIn
Share
WhatsApp